Tomasz Góreczny

+48 781 879 568 | +48 694 026 203

goreczny.com.pl

Projekt: Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19  współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Umowa nr: RPLU.03.07.00-06-1643/20

Przedmiotem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wnioskodawca otrzymał dotację na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.10.2020

Wartość Projektu: 40 764,39 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 40 764,39 PLN.